Gjithçka që kemi nevojë e kemi në Krishtin

–      Autorin: Apostulli Pjetër

–      Vendi nga është shkruajtur Letra: Romë

–      Kujt i drejtohej: Kishave të Azisë së Vogël

–      Mësimi kryesor i Letrës: Ata që e njohin Krishtin do të duken nga frytet e Shenjtërisë, Dallimit dhe Shpresës!