Welcome! Please Hyni

Category: Kredo dhe Dekarata

Kredoja e Apostujve

Kredoja e Apostujve

Kredo e Apostujve   Unë besoj në Perendinë, Atin e Gjithpushtetshëm, Krijuesin e qiellit dhe të tokës; dhe në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëm, Zotin tonë, i Cili […]

KONVENTA E LOZANËS

KONVENTA E LOZANËS

Hyrja Ne, anëtarë të kishës së Jezu Krishtit, nga më shumë se 150 kombe, pjesëmarrës në Kongresin Ndërkombëtar të Lozanës, lavdërojmë Perëndinë për shpëtimin e madh dhe ngazëllehemi për miqësinë […]