Kredoja e Apostujve

Kredo e Apostujve

 

Unë besoj në Perendinë, Atin e Gjithpushtetshëm, Krijuesin e qiellit dhe të tokës;

dhe në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëm, Zotin tonë,

i Cili u ngjiz nga Fryma e Shenjtë,

lindi nga virgjeresha Mari, vuajti nën Ponc Pilatin, u kryqëzua, vdiq dhe u varros.

Ai zbriti në anet e poshtme te dheut, të tretën ditë u ngrit nga vdekja.

Ai u ngjit ne qiell, është i ulur në anën e djathtë të Perendisë, Atit të Gjithpushtetshëm.

Nga prej do të vijë të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit.

Unë besoj në Frymën e Shenjtë, Kishën e Shenjtë Universale, në bashkësinë e shenjtorëve, faljen e mëkateve, ringjalljen e trupit

dhe në jeten e përjetëshme.

Amen.