Të kujtojmë Dritën që kemi marrë ( 2 Pjetrit 1:12-21)

Audio sermon