Shërbesa e Plazhit të Vjetër

Një shërbesë e filluar në fillim të viteve 2000 nga dëshira e disa besimtarëve që banonin në atë lagje dhe kishin dëshirë të ndanin ungjillin me komunitetin e tyre. Plazhi i vjetër është një ndër lagjet më dinamike dhe heterogjene e Vlorës.

Ata besimtarë që nisën shërbesën në fillim hapën dyert e shëpisë së tyre….